House Plan # 136-1000 Image Gallery

House Plan # 136-1000 Image Gallery

Home Plan #136-1000 Main Image

Main image for house plan # 7014

Home Plan: 136-1000 First Floor

136-1000 house plan first floor

Home Plan: 136-1000 First Floor with Basement Option (stairs shown next to garage)

136-1000 house plan first floor showing access to basement with basement option.

Home Plan: 136-1000 Original design elevation

136-1000 house plan unmodified elevation

Home Plan: 136-1000 Home Plan Rear Elevation

136-1000: Home Plan Rear Elevation

Home Plan: 136-1000 Home Plan Left Elevation

136-1000: Home Plan Left Elevation (Garage)

Home Plan: 136-1000 Home Plan Right Elevation

136-1000: Home Plan Right Elevation (Gazebo)